راست قامتان جاودانه تاریخ  فاجعه هفتم تیر

راست قامتان جاودانه تاریخ فاجعه هفتم تیر

به کزارش "صبح رابر"؛ امام خمینى(ره) فرمودند: «مى خواهید با شهادت رساندن عزیزان ما، این ملت فداکار را از صحنه بیرون کنید. شما تا توانستید به فرزندان اسلام، چون شهید بهشتى و شهداى عزیز مجلس و کابینه با حربه ناسزا و تهمت‏هاى...